پرداخت آنلاین

قبل از پرداخت به موارد زیر توجه کنید:

   1- تمامی مشخصات را بصورت کامل وارد نمائید. وارد کردن شماره تماس و ایمیل معتبر جهت پیگیری های بعدی الزامی می باشد.

   2- در قسمت توضیحات حتما دلیل واریز وجه را ذکر نمائید.

   3- پرداخت شما درصورتی موفق است که در پایان کدپیگیری پرداخت داده شود.

   4- درصورتیکه پرداخت شما به هر دلیلی ناموفق بود، مورد را به همراه سایر اطلاعات جهت پیگیری برای ما ارسال نمائید.


نام و نام خانوادگی:*
شماره تماس:*
ایمیل:*
مبلغ پرداختی (تومان):*
توضیحات